E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Składanie oświadczeń o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcowi
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Składanie oświadczeń o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcowi

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

1.ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

2.kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

3.dowód wpłaty 30 zł  

4.oświadczenie o niekaralności pracodawcy dotyczące  okoliczności, o których mowa
w art. 88z ust. 5 pkt. 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.

Złożenie niekompletnego i nieuzupełnionego w całości oświadczenia  będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Podmiot mający zamiar zatrudnić cudzoziemca przed złożeniem dokumentów w sekretariacie zobowiązany jest do ich sprawdzenia pod względem formalnym przez uprawnionego pracownika.

Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym odbywa się w pok. 22 
w godzinach od 08:00  do 14:00.

W jaki sposób złożyć oświadczenie?

  • oświadczenie można wypełnić i wysłać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Dokumenty składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oświadczenia składane w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP należy wydrukować i złożyć w siedzibie Urzędu.
  • oświadczenie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Urzędu przy ul. Konstytucji 3 Maja 46.

Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń w terminie:

  • 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego;
  • 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
  • 2 miesiące od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach szczególnie skomplikowanych.

 

Wpłatę należy dokonać na konto:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Getin Noble Bank S.A.

72 1560 0013 2000 1800 0000 0003

 w tytule przelewu należy wpisać: dotyczy rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego oświadczenie ma być zarejestrowane.

 

Aktualność dodana przez: Admin (2018-01-19 15:23:45)
Data wydarzenia : 2018-01-19
Data publikacji : 2018-01-19

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/wydarzenie/166/skladanie-oswiadczen-o-powierzeniu-zatrudnienia-cudzoziemcowi