E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zadania i kompetencje
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Zadania i kompetencje

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
 9. opiniowanie programów specjalnych, w tym:
  1. celowość ich realizacji w ramach posiadanych kwot środków Funduszu Pracy ustalonych według algorytmu na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu, biorąc pod uwagę w szczególności:
   • liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób,
   • zakładane rezultaty programu specjalnego, z podaniem mierników i trybu dokonania oceny,
   • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
  2. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu :

 1. terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
 2. terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
 3. społeczno- zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,
 4. jednostki samorządu terytorialnego,
 5. organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Pracami Powiatowej Rady Rynku Pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

Posiedzenia rady zatrudnienia odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Rada zatrudnienia wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/zadania-i-kompetencje/201
Autor: Admin, Utworzono: 2015-01-08 23:59:45
Zredagowana przez: Admin (2015-01-09 00:27:38)