E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych » Utrata statusu poszukującego pracy
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Utrata statusu poszukującego pracy

Status osoby poszukującej pracy utracisz, jeżeli:

 1. nie będziesz utrzymywał kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
 2. nie stawisz się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomisz w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
 3. nie podejmiesz przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjejmiesz lub przerwiesz indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpisz do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, którego koszty zostały pokryte z Funduszu Pracy na wniosek osoby poszukującej pracy;
 4. złożysz wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy;
 5. pobierałeś w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw ( Unii Europejskiej, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej), zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie EOG, Konfederacji Szwajcarskiej oraz opuściłeś terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zostałeś pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa.

Status osoby poszukującej pracy utracisz na okres:

 1. 120 dni odpowiednio:
  1. po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
  2. od dnia niestawiennictwa;
  3. od następnego dnia po dniu złożenia wniosku o rezygnację z pomocy lub niepodjęcia albo przerwania indywidualnego planu działania, szkolenia, studiów podyplomowych, uczestnictwa w programie specjalnym lub nieprzystąpienia do egzaminu, którego koszty finansowane są ze środków Funduszu Pracy.
 2. 6 miesięcy, jeżeli:
  1. z własnej winy przerwiesz program przygotowania zawodowego dorosłych lub nie przystąpisz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego.

Status osoby bezrobotnej można ponownie uzyskać po upływie wskazanego wyżej okresu, w wyniku powtórnej rejestracji, przy spełnieniu wymaganych warubków. 

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/utrata-statusu-poszukujacego-pracy/45
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 08:28:05
Zredagowana przez: Admin. (2014-12-29 12:27:23)