E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych » Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. informuje, że w 2018r. nie będzie realizował wsparcia w zakresie dofinansowania studiów podyplomowych.

 1. Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Starosta zawiera z osobą, o której mowa w ust. 1, umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.
 3. W przypadku gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.
 4. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.
 5. Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypenidum w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1.
 6. Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, o którym mowa w ust. 5, do planowanego terminu ukończenia tych studiów.
 7. Uczestnikowi studiów podyplomowych, o którym mowa w ust. 6, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.
 8. Starosta ze środków Funduszu Pracy ubezpiecza uczestnika studiów podyplomowych, o którym mowa w ust. 7, od następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 17
 • telefonicznie: (44)724-68-64, (44)724-62-82 w. 40
 • e-mail: szkolenia@puptomaszow.pl

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/stypendium-z-tytulu-dofinansowania-do-studiow-podyplomowych/86
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 08:54:45
Zredagowana przez: Admin (2015-02-12 21:11:47)