E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych » Staże
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Staże

Staż - oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązywania stosunku pracy z organizatorem.

Staż jest instrumentem rynku pracy kierowanym do bezrobotnych, dla których określono II profil pomocy.

Bezrobotnych starosta może skierować do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do organizatora, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 m-cy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z organizatorem, według programu określonego w umowie, przy ustaleniu którego powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Program powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • opiekuna osoby objętej programem stażu.
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu, organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Organizator po zakończeniu realizacji programu wydaje bezrobotnemu opinię zawierającą informację o zadaniach przez niego realizowanych i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który z własnej winy przerwał staż na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej rezygnacji
 • 180 dni w przypadku drugiej
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej

Wysokość stypendium w okresie odbywania stażu wynosi:

 • 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Do wniosku o zorganizowanie stażu dołącza się:

 1. Program stażu
 2. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek za pracowników oraz należności podatkowych
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia firmy (wydruk z CEIDG, odpis KRS, umowa spółki cywilnej, status instytucji publicznej)

Uwaga: Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.


Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 13
 • telefonicznie: (44)724-68-64,(44)724-62-82 w. 53
 • e-mail: aktywneformy@puptomaszow.pl

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/sta%C5%BCe/71
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 08:48:42
Zredagowana przez: Admin (2015-03-04 12:11:40)