E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców » Staże
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Staże

Od 2016 roku Urząd Pracy nie finansuje badań lekarskich stażystów

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  od 01.01.2016 roku nie będzie finansował badań lekarskich osób skierowanych na staż. Poniżej treść uzasadnienia Ministerstwa:

„ … Organizator stażu zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników. Oznacza to, że do bezrobotnych odbywających staż zastosowanie mają przepisy rozdziału VI działu X Kodeksu pracy „profilaktyczna ochrona zdrowia” ( z tych przepisów wynika m. in., iż osoby przyjmowane do pracy poddawane są wstępnym badaniom lekarskim – art. 229 §. 1 pkt 1). Badania te, zgodnie z art. 229 § 6 Kodeksu pracy, są przeprowadzone na koszt pracodawcy.

Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

W myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

A zatem zgodnie z wyżej powołanymi przepisami (…) pracodawca będzie zobowiązany do skierowania bezrobotnego na swój koszt, na badania wstępne przed dopuszczeniem bezrobotnego do wykonywania pracy, chyba, że bezrobotny posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.


 

Czym są staże?

Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną.

Przez jaki okres oraz kogo można przyjmować na staż?

 • Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jednoosobowego przedsiębiorcę niezatrudniającego pracownika
 • Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia
 • Staż jest instrumentem rynku pracy kierowanym do bezrobotnych, dla których określono II profil pomocy.

W jaki sposób można przyjąć osobę na staż?

Wnioskodawca chcąc przyjąć osobę na staż, składa odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przed złożeniem wniosku o organizację stażu, należy zapoznać się z zasadami ubiegania się o tę formę wsparcia, obowiązującym w Urzędzie Pracy. Składając wniosek, można wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chcemy przyjąć na staż.

Wniosek o organizację stażu należy złożyć przed przyjęciem na staż osoby bezrobotnej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz podpisaniu umowy określającej warunki należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem, możliwe jest przyjęcie na staż skierowanej osoby bezrobotnej.

Do wniosku o zorganizowanie stażu dołącza się:

 1. Program stażu
 2. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek za pracowników oraz należności podatkowych
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia firmy (wydruk z CEIDG, odpis KRS, umowa spółki cywilnej, status instytucji publicznej)

Uwaga: Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z organizatorem, według programu określonego w umowie, przy ustaleniu którego powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Program stażu powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • opiekuna osoby objętej programem stażu.
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych

Jakie są obowiązki organizatora ?

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu, organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Organizator po zakończeniu realizacji programu wydaje bezrobotnemu opinię zawierającą informację o zadaniach przez niego realizowanych i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Kiedy warto organizować staże?

Staż to nabywanie przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy. Wnioskodawca, w związku z przyjęciem osoby bezrobotnej na staż, nie ponosi żadnych kosztów, natomiast stażysta w tym czasie otrzymuje stypendium, które jest wypłacane przez starostę.

Podstawa prawna


Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 13
 • telefonicznie: (44)724-68-64, (44)724-62-82 w.53
 • e-mail: aktywneformy@puptomaszow.pl

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/sta%C5%BCe/112
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 09:07:17
Zredagowana przez: Admin (2018-01-17 08:46:48)