E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców » Roboty publiczne
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Roboty publiczne

Co to są roboty publiczne i jaki jest ich główny cel?

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Kto może zostać skierowany do wykonywania robót publicznych?

Do wykonywania robót publicznych mogą być kierowani bezrobotni, dla których ustalono II profil pomocy, w tym::

 • bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej

Kto może być organizatorem robót publicznych?

Roboty publiczne mogą być organizowane przez:

 • powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy),
 • gminy,
 • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,
 • spółki wodne i ich związki.

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne i wówczas ten wskazany pracodawca będzie beneficjentem pomocy.

Co zyskują pracodawcy organizujący roboty publiczne?

Pracodawca, który w ramach robót publicznych zatrudniał skierowanych bezrobotnych otrzymujezwrot części kosztów poniesionych na ich:

 1. wynagrodzenia,
 2. nagrody,
 3. składki na ubezpieczenia społeczne.

Refundacja może być wypłacana organizatorowi robót publicznych:

 • przez okres do 6 miesięcy za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych; wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty obliczanej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczeniowego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 57 ust. 1);
 • przez okres do 12 miesięcy za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia (art., 57 ust. 2);
 • przez okres do 6 miesięcy za zatrudnienie bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej; wysokość tej refundacji nie może przekraczać kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczeniowego miesiąca) łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

W jaki sposób starać się o pomoc na zorganizowanie robót publicznych?

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem robót publicznych powinien złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce tych robót.

Do wniosku o organizację robót publicznych pracodawca musi dołączyć oświadczenie o niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

Pracodawca - beneficjent pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) do wniosku musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu. Limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych.

Organizator robót publicznych w ciągu 30 dni od złożenia wniosku powinien otrzymać od starosty powiadomienie o podjętej decyzji. Jeśli jest to decyzja pozytywna starosta zawiera z organizatorem robót publicznych umowę.

Naruszenie warunków umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres trwania robót publicznych powoduje obowiązek zwrotu uzyskanych refundacji wraz z odsetkami ustawowymi.

Dodatkowe informacje

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdują się m.in.:

Podstawa prawna

 


Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 13
 • telefonicznie: (44)724-68-64,(44)724-62-82 w. 23
 • e-mail: aktywneformy@puptomaszow.pl

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych (.doc 41.50kb) 2017-06-05 41.50kb Plik: Wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych.doc (41.50kb)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych (.pdf 142.79kb) 2017-06-05 142.79kb Plik: Wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych.pdf (142.79kb)POBIERZ
Dokument Wniosek o refundację części kosztów wynagrodzenia w ramach robót publicznych (.doc 48.50kb) 2017-06-14 48.50kb Plik: Wniosek o refundację części kosztów wynagrodzenia w ramach robót publicznych.doc (48.50kb)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o refundację części kosztów wynagrodzenia w ramach robót publicznycę (.pdf 151.76kb) 2017-06-14 151.76kb Plik: Wniosek o refundację części kosztów wynagrodzenia w ramach robót publicznycę.pdf (151.76kb)POBIERZ
Dokument Wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych - Lokomotywa zmian 2016-05-13 258.50kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument PDF Wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych - Lokomotywa zmian 2016-05-13 392.98kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument PDF Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach robót publicznych - Lokomotywa zmian (.pdf 465.46kb) 2016-05-13 465.46kb Plik: Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach robót publicznych - Lokomotywa zmian.pdf (465.46kb)POBIERZ
Dokument docx Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach robót publicznych - Lokomotywa zmian (.docx 653.79kb) 2016-05-13 653.79kb Plik: Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach robót publicznych - Lokomotywa zmian.docx (653.79kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/roboty-publiczne/114
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 09:08:20
Zredagowana przez: Admin (2017-06-14 09:28:28)