E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców » Refundacja kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy osób bezrobotnych do 30 roku życia ( art.150f)
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Refundacja kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy osób bezrobotnych do 30 roku życia ( art.150f)

Nowa forma aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Refundacja kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy

Na podstawie art. 150f ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy( Dz. U. z 2016r. poz 645 ze zm.), Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres do 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Umowa, o której mowa wyżej, nie może zostać zawarta z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego bezrobotnego na okres nie krótszy niż 24 miesiące, na który składa się :

- 12 miesięczny okres refundacji  części kosztów wynagrodzenia tj. 1.950 + składki na ubezpieczenie społeczne

- 12 miesięczny okres dalszego zatrudnienia, całkowicie finansowany przez pracodawcę/ przedsiębiorcę.

Niewywiązanie się z warunków umowy, powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie refundacji albo przed upływem okresu 12 miesięcy następujących po okresie refundacji, urząd skieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Refundacja, jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 12 lub pod nr tel. 44 7246864 wew. 51

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia dla skierowanego przez PUP bezrobotnego do 30 roku życia na zasadach określonych w art. 150f 2017-07-10 114.50kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia dla skierowanego przez PUP bezrobotnego do 30 roku życia na zasadach określonych w art. 150f 2017-07-10 385.12kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Arkusz kalkulacyjny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xlsx 78.71kB) 2017-02-16 78.71kB Plik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (78.71kB)POBIERZ
Dokument PDF KODY TERYTORIALNE (.pdf 174.45kb) 2016-10-04 174.45kb Plik: KODY TERYTORIALNE.pdf (174.45kb)POBIERZ
Dokument Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia na zasadach określonych w art 150f (.doc 43.50kb) 2017-07-14 43.50kb Plik: Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia na zasadach określonych w art 150f.doc (43.50kb)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia na zasadach określonych w art 150f (.pdf 148.50kb) 2017-07-14 148.50kb Plik: Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia na zasadach określonych w art 150f.pdf (148.50kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/refundacja-kosztow-zatrudnienia-przez-okres-12-miesiecy-osob-bezrobotnych-do-30-roku-%C5%BCycia-(-art-150f)/309
Autor: Admin, Utworzono: 2016-01-25 11:36:36
Zredagowana przez: Admin (2017-07-14 08:27:04)