E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Czym jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 24 miesięcy.

Kto i w jaki sposób może otrzymać refundację?

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943, ze zm.),
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 612 ze zm.) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) lub w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.), zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ubiegając się jako podmiot, przedszkole lub szkoła, refundację kosztów można otrzymać, w przypadku gdy Wnioskodawca spełnia łącznie następujące warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej) lub prowadząc działalność (w przypadku przedszkola i szkoły) na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze dokonanego przez Wnioskodawcę wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,
 • nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
 • złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

Ubiegając się jako producent rolny, refundację kosztów można otrzymać, w przypadku gdy Wnioskodawca spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze dokonanego przez Wnioskodawcę wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz od dnia złożenia wniosku do otrzymania refundacji,
 • nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
 • posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeni dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres co najmniej sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • zatrudniał w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

Sposób załatwiania wniosku, zobowiązania oraz warunki refundacji:

 1. Podmiot składa wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
 2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku powiadamia się podmiot w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów;
 3. Umowa o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy zobowiązuje podmiot między innymi do:
  • zatrudnienia na wyposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy,
  • utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją
  • zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.
 4. Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez podmiot :
  • rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
  • zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.
 5. Na utworzone stanowisko pracy mogą zostać skierowani bezrobotni, dla których ustalono profil II przed skierowaniem na utworzone stanowisko.

W jakiej wysokości przysługuje refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego?

Powiatowy urząd pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w zawartej umowie, nieprzekraczające 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia brutto. Wysokość refundacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. to obecnie 20 000 zł - na każde nowo tworzone stanowisko pracy

Refundację można otrzymać po:

 • przedłożeniu rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji,
 • stwierdzeniu przez Powiatowy Urząd Pracy utworzenia i wyposażenia zgodnie z umową stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy umowie.

Otrzymane środki można przeznaczyć w szczególności na: zakup środków trwałych, zakup urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Niedotrzymanie warunków umowy o zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy skutkuje wypowiedzeniem umowy i obowiązkiem zwrotu przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków.

Podstawa prawna


Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 12
 • telefonicznie: (44) 724-68-64,(44) 724-62-82 w. 56
 • e-mail: aktywneformy@puptomaszow.pl

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 2018-02-01 156.00kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument PDF Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 2018-02-01 541.23kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy za skierowanego bezrobotnego od 30 roku życia (RPO) 2018-02-01 230.50kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument PDF Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy za skierowanego bezrobotnego od 30 roku życia (RPO) 2018-02-01 571.63kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument Rozliczenie środków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych (.doc 81.50kb) 2018-01-25 81.50kb Plik: Rozliczenie środków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.doc (81.50kb)POBIERZ
Dokument PDF Rozliczenie środków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych (.pdf 272.02kb) 2018-01-25 272.02kb Plik: Rozliczenie środków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.pdf (272.02kb)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xlsx 78.71kB) 2017-02-16 78.71kB Plik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (78.71kB)POBIERZ
Dokument PDF KODY TERYTORIALNE (.pdf 174.45kb) 2016-10-04 174.45kb Plik: KODY TERYTORIALNE.pdf (174.45kb)POBIERZ
Dokument PDF Zasady refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (.pdf 158.36kB) 2018-02-05 158.36kB Plik: Zasady refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.pdf (158.36kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 09:09:47
Zredagowana przez: Admin (2018-03-13 14:04:47)