E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych » Przyznanie statusu poszukującego pracy
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Przyznanie statusu poszukującego pracy

Status osoby poszukującej pracy możesz uzyskać, jeżeli jesteś:

 1. obywatelem Polski,
 2. obywatelem:
  1. państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
  3. obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
 3. cudzoziemcem:
  1. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
  2. posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,
  3. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  4. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
  5. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  6. posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
  8. korzystającym w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
  9. ubiegającym się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy i małżonkiem, w imieniu którego występujesz z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, który posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680),
  10. któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. cudzoziemcem - członkiem rodziny cudzoziemców, o których mowa w pkt 2;
 5. cudzoziemcem – członkiem rodziny obywatela polskiego

Osoba poszukująca pracy może zarejestrować się w kilku urzędach, tak aby mieć dostęp do jak najszerszej oferty.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/przyznanie-statusu-poszukujacego-pracy/43
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 08:26:31
Zredagowana przez: Admin. (2014-12-30 11:00:53)