E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Projekty realizowane z Funduszy Europejskich
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych Wytycznych w sprawie zatrudnienia. Środki EFS przeznaczone są także na realizację Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL poświęconej przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierówności szans na rynku pracy.

Priorytety EFS realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia, które określają zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze strony EFS. Obejmują one:

1. Aktywną politykę rynku pracy

 • przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu,
 • przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet,
 • ułatwianie ponownej integracji długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy,
 • a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności na nim.

2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego

 • ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy,
 • utrzymanie zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego( dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleĄć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych, społecznych i zawodowych problemów korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej).

3. Kształcenie ustawiczne

 • ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz integrację z rynkiem pracy,
 • podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób,
 • promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa.

4. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości

 • promocja wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej,
 • popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy,
 • rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji,
 • rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii.

5. Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy

 • włącznie z możliwością rozwijania kariery zawodowej,
 • zwiększenie dostępu kobiet do nowych miejsc pracy,
 • pomoc w uruchamianiu działalności gospodarczej,
 • działania zakładające zmniejszenie dysproporcji których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć zarówno w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy.

Działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nastawione są przede wszystkim na:

 1. Wspieranie osób: edukacja i szkolenia zawodowe; pomoc w zatrudnieniu; wyższa edukacja, rozwój nauk i badań nad zagadnieniami objętymi przez EFS; tworzenie miejsc pracy.
 2. Wspieranie struktur i systemów: poprawa systemu edukacji i szkoleń, modernizowanie usług zatrudnienia; integrowanie systemu edukacji ze światem pracy; tworzenie systemów przewidywania potrzeb w zakresie kwalifikacji pożądanych na rynku pracy.
 3. Zapewnienie dodatkowych środków i podwyższenie świadomości społecznej: zapewnienie świadczeń dodatkowych dla osób, które biorą udział w organizowanych programach, a które mają na utrzymaniu inne osoby; rozwój dodatkowych umiejętności; podwyższanie świadomości społecznej; rozpowszechnianie niezbędnych informacji o rynku pracy.

Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.

Podejmowane działania z zakresu rozwoju lokalnego mają przyczynić się, między innymi, do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa.

Kwestia równości szans stanowi istotny element wszystkich realizowanych działań. Odnosi się ona w szczególności do promowania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oznacza działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa.

Zrównoważony rozwój oznacza rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Cztery podstawowe zasady EFS:

 1. Zasada koncentracji - wykorzystanie funduszy musi się koncentrować na ograniczonych, precyzyjnie określonych celach.
 2. Zasada programowania - wszelkie działania muszą być oparte na wieloletnich, strategicznych programach rozwoju. Fundusze nie wspierają bezpośrednio konkretnych wskazanych projektów, lecz projekty ujęte w ramy długofalowych strategii. Programowanie i realizacja działań funduszy strukturalnych odbywa się w okresach siedmioletnich.
 3. Zasada partnerstwa - realizacja projektów i ich monitorowanie obywa się przy ścisłej współpracy Komisji wraz z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi władzami oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.
 4. Zasada dodatkowości - środki funduszu mają uzupełniać środki przeznaczone na ten cel przez kraje członkowskie, a więc nie mogą zastępować w całości środków państwowych.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/projekty-realizowane-z-funduszy-europejskich/143
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 09:33:53
Zredagowana przez: Anna Jabrzyk (2017-11-08 08:14:42)