E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych » Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej

Co to jest profilowanie pomocy?

Jest to ustalenie dla bezrobotnego profilu pomocy oznaczającego właściwy ze względu na jego potrzeby zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którymi może objąć go urząd pracy w ramach realizacji indywidualnego planu działania, m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, finansowania i dotowania różnego rodzaju działań realizowanych na rzecz bezrobotnych.

Kto i w jaki sposób ustala profil pomocy?

Pracownik powiatowego urzędu pracy – doradca klienta, niezwłocznie po tym jak dokonasz swojej rejestracji jako bezrobotny w urzędzie, ustali dla ciebie właściwy profil pomocy. W tym celu doradca klienta zada ci 16 spośród 24 pytań znajdujących się w Kwestionariuszu do profilowania pomocy dla bezrobotnych, 8 pytań zostanie wypełnionych automatycznie na podstawie informacji pochodzących z karty rejestracyjnej. Udzielone przez ciebie odpowiedzi są wprowadzane i analizowane przez przygotowany do tego system operacyjny, który wspiera w tym zadaniu doradcę klienta. Ustalenie odpowiedniego profilu pomocy nastąpi na podstawie określenia dwóch zmiennych, tj. twojego oddalenia od rynku pracy i gotowości do wejścia lub powrotu na ten rynek.

Przez Oddalenie od rynku pracy należy rozumieć te czynniki, które stoją na przeszkodzie w twoim wejściu lub powrocie na rynek pracy. Informacje, na podstawie których urząd pracy ustali twoje oddalenie od rynku pracy to: wiek, płeć, poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, orzeczony stopień niepełnosprawności, czas pozostawania bez pracy, uprawnienia zawodowe, umiejętności, miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy, możliwość dojazdu do pracy, przyczyny utrudniające podjęcie pracy, dostęp do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami.

Z kolei przez Gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy należy rozumieć te czynniki, które wskazują na twoją potrzebę i chęć do podjęcia pracy. Informacje, na podstawie których urząd pracy ustali twoją gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy to: dotychczasowa oraz aktualna gotowość do współpracy z powiatowym urzędem pracy, zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy, dyspozycyjność, powody skłaniające do podjęcia pracy.

Doradca klienta zadając kolejne pytania gromadzi i analizuje informacje, które pozwalają określić twój potencjał zatrudnieniowy, tj. cechujące cię silne i słabe strony w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy, jak i czynniki obiektywne, które mają wpływ na to jak łatwo możesz wyjść z bezrobocia i podjąć pracę.

Ustalenie właściwego profilu pomocy jest ważnym elementem pozwalającym na określenie odpowiedniego wsparcia dla ciebie obejmującego różne usługi i instrumenty rynku pracy. Pytania zadane w trakcie wywiadu są jednakowe dla wszystkich osób bezrobotnych, mimo tego pozwalają na ustalenie sytuacji każdego bezrobotnego na rynku pracy i jego szans na wejście lub powrót na rynek pracy oraz zaplanowanie odpowiednich działań aktywizacyjnych.

W czym pomaga ustalenie profilu pomocy?

Ustalenie dla ciebie odpowiedniego profilu pomocy pozwala na zaoferowanie ci przez urząd takich form pomocy, które najlepiej pomogą w podjęciu zatrudnienia, bez względu na to w jakiej sytuacji obecnie się znajdujesz, tj. czy jesteś osobą bardzo aktywną z doświadczeniem zawodowym, osobą powracającą na rynek pracy po długiej przerwie lub absolwentem bez doświadczenia.

Ustalenie profilu pomocy stanowi bazę do przygotowania dla ciebie indywidualnego planu działania, którego realizacja przy wsparciu doradcy klienta powinny skutkować podjęciem przez ciebie zatrudnienia.

Co oznacza ustalenie profilu pomocy?

Urząd pracy może ustalić dla ciebie jeden z trzech profili pomocy:

 • Profil pomocy I – dla osób aktywnych, gotowych od razu do podjęcia zatrudnienia. Realizacja IPD w tym profilu nie powinna przekroczyć 180 dni.
 • Profil pomocy II – dla osób wymagających intensywnego wsparcia ze strony urzędu w celu znalezienia zatrudnienia. Realizacja IPD w tym profilu nie powinna przekroczyć 540 dni.
 • Profil pomocy III – dla osób oddalonych od rynku pracy, wymagających szczególnego wsparcia ze strony urzędu i innych instytucji rynku pracy. Realizacja IPD w tym profilu nie powinna przekroczyć 720 dni.

Ustalenie jednego z trzech profili pozwala oczekiwać skutecznej pomocy ze strony urzędu pracy, jak i innych instytucji za pośrednictwem urzędu pracy.

Formy pomocy przewidziane w ramach profili:

PROFIL POMOCY

FORMY POMOCY

I
 • pośrednictwo pracy, 
  a także w uzasadnionych przypadkach:
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • jednorazowe środki lub pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
 • świadczenie aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka,
 • bony dla osób do 30 r.ż.
II
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • jednorazowe środki lub pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • prace interwencyjne,
 • staż,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • stypendia na kontynuowanie nauki,
 • roboty publiczne,
 • grant na telepracę,
 • refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 r.ż. podejmujących pierwszą pracę,
 • świadczenie aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka,
 • bony dla osób do 30 r.ż.,
 • dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
 • umowa z agencją zatrudnienia,
 • programy specjalne,
 • działania aktywizacyjne zlecane przez wojewódzki urząd pracy,
 • prace społecznie użyteczne.
III
 • Program Aktywizacja i Integracja,
 • zatrudnienie wspierane u pracodawcy,
 • podjęcie pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne,
 • programy specjalne,
 • działania aktywizacyjne zlecane przez wojewódzki urząd pracy, 
  a także w uzasadnionych przypadkach:
 • poradnictwo zawodowe.


Pamiętaj! Jeżeli ulegnie zmianie twoja sytuacja na rynku pracy, np. zmienisz miejsce zamieszkania, zmieni się twój stan zdrowia, zdobędziesz nowe kwalifikacje lub uprawnienia itd., doradca klienta może przeprowadzić z tobą kolejny wywiad w celu ponownego ustalenia profilu pomocy. Zmiana ustalonego wcześniej profilu pomocy wiąże się z wprowadzeniem zmian w realizowanym przez ciebie IPD oraz może powodować zmianę zakresu pomocy, którą oferuje ci urząd.

Podstawa prawna

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/profilowanie-pomocy-dla-osoby-bezrobotnej/274
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2015-02-12 12:15:20
Zredagowana przez: Admin (2015-02-14 17:13:40)