E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców » Prace interwencyjne
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Prace interwencyjne

Co to są prace interwencyjne i jaki jest ich główny cel?

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem pracodawcy wynagrodzenia przez urząd pracy. Celem jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy.

Kto może zostać skierowany do organizatora prac interwencyjnych?

Skierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może otrzymać każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy – zgodnie z ustalonym profilem pomocy oraz indywidualnym planem działania.

Bezrobotni powyżej 50 roku życia mogą korzystać z prac interwencyjnych w wydłużonym okresie, tj. przez 24 miesiące (48 miesięcy, gdy refundacja następuje za co drugi miesiąc).

Kto może ubiegać się o wsparcie na zorganizowanie prac interwencyjnych?

O organizację prac interwencyjnych może ubiegać się każdy pracodawca, który w ocenie organu jest w stanie te prace prawidłowo przeprowadzić (np.: niebędący w stanie likwidacji oraz niezalegający z podatkami).

Co zyskują pracodawcy organizujący prace interwencyjne?

Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich:

  1. wynagrodzenia,
  2. nagrody,
  3. składki na ubezpieczenia społeczne.

Refundacja może być wypłacana:

W jaki sposób starać się o pomoc na zorganizowanie prac interwencyjnych?

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem prac interwencyjnych powinien złożyć do  powiatowego urzędu pracy, w którym podane będą m.in. dane firmy, proponowana liczba bezrobotnych i okres ich zatrudnienia, miejsce i rodzaj prac, wymogi kwalifikacyjne, a także proponowana wysokość wynagrodzenia i wysokość refundacji.

Do wniosku o organizację prac interwencyjnych pracodawca musi dołączyć oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

Pracodawca - beneficjent pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, ze zm.) do wniosku musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu. Limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych.

Pracodawca w ciągu 30 dni od złożenia wniosku powinien otrzymać od starosty powiadomienie o decyzji w sprawie organizacji prac interwencyjnych. Jeśli decyzja jest pozytywna starosta zawiera z pracodawcą umowę.

Pracodawca także zawiera umowy o pracę z bezrobotnymi, którzy będą wykonywać prace interwencyjne.

Uprawnienia i obowiązki pracodawcy

Pracodawca po zakończeniu okresu refundacji jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez wskazany w umowie okres po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy – jest to okres 3 miesięcy, natomiast w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy lub dłużej – jest to okres 6 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się z dalszego zatrudnienia osoby skierowanej przez urząd pracy lub naruszenia innych warunków umowy, pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

Dodatkowe informacje

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdują się m.in.:

Podstawa prawna

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 2018-01-17 25.96kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 2018-01-17 689.48kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób do 30 roku życia (PO WER) 2018-01-17 169.50kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób do 30 roku życia (PO WER) 2018-01-17 726.96kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych po 30 roku życia (RPO) 2018-01-17 184.50kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Dokument PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych po 30 roku życia (RPO) 2018-01-17 687.02kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Arkusz kalkulacyjny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xlsx 78.71kb) 2017-02-16 78.71kb Plik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (78.71kb)POBIERZ
Dokument PDF KODY TERYTORIALNE (.pdf 174.45kb) 2016-10-04 174.45kb Plik: KODY TERYTORIALNE.pdf (174.45kb)POBIERZ
Dokument Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych (.doc 47.00kb) 2015-03-10 47.00kb Plik: Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych.doc (47.00kb)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych (.pdf 31.32kb) 2015-03-10 31.32kb Plik: Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych.pdf (31.32kb)POBIERZ
Dokument Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych (PO WER) (.doc 108.00kb) 2015-05-14 108.00kb Plik: Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych (PO WER).doc (108.00kb)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych (PO WER) (.pdf 380.25kb) 2015-05-14 380.25kb Plik: Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych (PO WER).pdf (380.25kb)POBIERZ
Dokument Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych (RPO) (.doc 129.50kb) 2015-10-21 129.50kb Plik: Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych (RPO).doc (129.50kb)POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych (RPO) (.pdf 338.51kb) 2015-10-21 338.51kb Plik: Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych (RPO).pdf (338.51kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/prace-interwencyjne/113
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 09:07:55
Zredagowana przez: Admin (2018-01-17 08:20:25)