E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Projekty realizowane w 2018 roku » Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)"
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)"

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)

Oś priorytetowa:    I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie:                1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie:         1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Tytuł projektu:       Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)

Realizator:              Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Wartość projektu:  5 461 951 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.08.2018 r.

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim.

Realizowane zadania:

 • identyfikacja potrzeb uczestników projektu, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;
 • staże;
 • dotacje - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • bony szkoleniowe;
 • bony na zasiedlenie;
 • prace interwencyjne.

Kryteria kwalifikacji:

Projekty Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III) skierowany jest bezpośrednio do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym do osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

77,9% uczestników projektu stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 (tzn. do wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym).

DEFINICJA NEET: Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział
  w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Liczba miejsc:

Projekt ma na celu zwiększenie szans 602 osób bezrobotnych na powrót lub wkroczenie na rynek pracy, z czego:

 • 442 osoby skierowane zostaną na staż;
 • 78 osób uzyska dotację na podjęcie działalności gospodarczej;
 • 30 osób uzyska bon szkoleniowy;
 • 37 osób podejmie zatrudnienie w ramach bonu na zasiedlenie;
 • 15 osób podejmie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

Założenia dotyczące realizacji projektu:

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup przewidzianych
do wsparcia w ramach projektu.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla:

Na poziomie co najmniej:

osób z niepełnosprawnościami

17%

osób długotrwale bezrobotnych

35%

o niskich kwalifikacjach

48%

w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej         z powyżej wymienionych grup docelowych

43%

 

Wkład Funduszy Europejskich

 • 5 018 986,56 zł - 91,89% poziom wkładu Unii Europejskiej w części dotyczącej YEI                                                                                                              - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 •    442 964,44 zł -   8,11% krajowy wkład publiczny.

Dane kontaktowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

97-200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46

tel. (44) 724-68-64, fax. (44) 724-26-75

www.puptomaszow.pl  e-mail: loto@praca.gov.pl

 

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/poddzialanie-1-1-2-projekt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-tomaszowskim-(iii)-/350
Autor: Anna Jabrzyk, Utworzono: 2017-03-03 12:18:09
Zredagowana przez: Admin (2017-08-01 11:44:39)