E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Projekty zakończone PO WER » Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)"
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)"

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)

Oś priorytetowa:    I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie:                1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie:         1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Tytuł projektu:       Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)

Realizator:              Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Wartość projektu w 2016 roku: 3 538 545 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia w powiecie tomaszowskim.

Realizowane zadania:

 • staże;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • szkolenia;
 • bony szkoleniowe;
 • bony na zasiedlenie.

Dodatkowe wsparcie:

Każda z osób biorących udział w projekcie będzie miała opracowany Indywidualny Plan Działania zgodnie z wcześniej ustalonym profilem pomocy (I lub II). Dodatkowo przewidziano finansowanie kosztów badań lekarskich oraz w przypadku szkoleń kosztów przejazdów a przy bonach szkoleniowych kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Kryteria kwalifikacji:

Projekty Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II) skierowany jest bezpośrednio do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.

DEFINICJA NEET: Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział
  w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Liczba miejsc:

Projekt ma na celu zwiększenie szans 470 osób bezrobotnych na powrót lub wkroczenie na rynek pracy, z czego:

 • 305 osób skierowanych zostanie na staż;
 • 59 osób uzyska dotację na podjęcie działalności gospodarczej;
 • 69 osób będzie uczestniczyć w szkoleniach;
 • 10 osób będzie uczestniczyć w bonie szkoleniowym;
 • 27 osób podejmie zatrudnienie w ramach bonu na zasiedlenie.

Założenia dotyczące realizacji projektu:

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup przewidzianych
do wsparcia w ramach projektu.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla:

Na poziomie co najmniej:

osób niepełnosprawnych

17%

osób długotrwale bezrobotnych

35%

o niskich kwalifikacjach

48%

w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej         z powyżej wymienionych grup docelowych

43%

 

Projekt skierowany jest w 3,4% do osób niepełnosprawnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należnych do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych     w rejestrze PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na dzień 30.11.2015 r.).

Projekt skierowany jest w 15,7% do osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należnych do I lub II profilu pomocy)             i zarejestrowanych w rejestrze PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na dzień 30.11.2015 r.)

 • w przypadku osoby do 25 roku życia - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy;
 • w przypadku osób powyżej 25 roku życia - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

 

Wkład Funduszy Europejskich

 • 3 251 569,00 zł - 91,89% poziom wkładu Unii Europejskiej w części dotyczącej YEI                                                                                                              - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 • 286 976,00 zł - 8,11% krajowy wkład publiczny.

Dane kontaktowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

97-200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46

tel. (44) 724-68-64, fax. (44) 724-26-75

www.puptomaszow.pl  e-mail: loto@praca.gov.pl

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Podsumowanie projektu PO WER II (.pdf 440.34kB) 2017-06-30 440.34kB Plik: Podsumowanie projektu PO WER II.pdf (440.34kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/poddzialanie-1-1-2-projekt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-tomaszowskim-(ii)-/311
Autor: Admin, Utworzono: 2016-02-08 09:56:47
Zredagowana przez: Admin (2017-08-29 08:27:22)