E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Projekty zakończone PO WER » Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)"
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)"

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)

Oś priorytetowa:        I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie:                  1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy                                   

Poddziałanie:            1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Tytuł projektu:          Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)

Realizator:                 Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Wartość projektu w 2015 roku: 3 872 200 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2015 r. - 31.12.2015 r.

Cel projektu:  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia w powiecie tomaszowskim.

Realizowane zadania:

 • staże;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • szkolenia;
 • bony szkoleniowe;
 • bony na zasiedlenie;
 • prace interwencyjne.

Dodatkowe wsparcie:

Każda z osób biorących udział w projekcie będzie miała opracowany Indywidualny Plan Działania zgodnie z wcześniej ustalonym profilem pomocy (I lub II) oraz zostanie objęta pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym. Dodatkowo przewidziano finansowanie kosztów badań lekarskich oraz w przypadku szkoleń kosztów przejazdów, a przy bonach szkoleniowych kosztów dojazdu.

Kryteria kwalifikacji:

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I) skierowany jest bezpośrednio do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.

DEFINICJA NEET: Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Liczba miejsc:

Projekt ma na celu zwiększenie szans 540 osób bezrobotnych na powrót lub wkroczenie na rynek pracy, z czego:

 - 350 osób skierowanych zostanie na staż;
 - 20 osób podejmie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych;
 - 58 osób uzyska dotację na podjęcie działalności gospodarczej;
 - 75 osób będzie uczestniczyć w szkoleniach;
 - 20 osób będzie uczestniczyć w bonie szkoleniowym;
 - 17 osób podejmie zatrudnienie w ramach bonu na zasiedlenie.

Założenia dotyczące realizacji projektu:

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup przewidzianych do wsparcia w ramach projektu.

 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla:

Na poziomie co najmniej:

osób niepełnosprawnych

17%

osób długotrwale bezrobotnych

35%

osób o niskich kwalifikacjach

36%

ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych uczestników projektu niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych

43%

 

Projekt skierowany jest w 2,4% do osób niepełnosprawnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należnych do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na dzień 30.11.2014 r.).

Projekt skierowany jest w 24,3% do osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należnych do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na dzień 30.11.2014 r.)

 • w przypadku osoby do 25 roku życia - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy;
 • w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Wkład Funduszy Europejskich

 • 3 558 200,00 zł - 91,89% poziom wkładu Unii Europejskiej w części dotyczącej YEI - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 • 314 000,00 zł - 8,11% krajowy wkład publiczny.

 

Dane kontaktowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

97-200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46

tel. (44) 724-68-64, fax. (44) 724-26-75

www.puptomaszow.pl  e-mail: loto@praca.gov.pl

 

Plakat projektu

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF podsumowanie projektu PO WER I (.pdf 327.91kB) 2016-06-30 327.91kB Plik: podsumowanie projektu PO WER I.pdf (327.91kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/poddzialanie-1-1-2-projekt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-tomaszowskim-(i)-/280
Autor: Admin, Utworzono: 2015-06-01 09:48:59
Zredagowana przez: Anna Jabrzyk (2017-08-31 10:52:24)