E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie (I piętro pok. 14), w dniach od 12.02.2018r. do 23.02.2018r.
w godzinach od 8.00 do 15.00.  

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część środków Funduszu Pracy, określoną w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy.

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianym przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie następujących działań:

  • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  • ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W roku 2018 o środki KFS wnioskować mogą wyłącznie pracodawcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie powiatu tomaszowskiego i działający w obszarze co najmniej jednego z  priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

 

PRIORYTET 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Priorytet nr 1 promuje działania szkoleniowe zapobiegające utracie zatrudnienia i ma ułatwić tzw. rekrutację wewnętrzną na stanowiska w zawodach, w których występują niedobory kadrowe.    Przyjęte sformułowanie priorytetu nr 1 pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego  w zakresie umiejętności ogólno-zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy  w zawodzie deficytowym.

Składając wniosek należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu tomaszowskiego bądź województwa łódzkiego zidentyfikowanego w oparciu o badanie:

- „Barometr zawodów 2018” (barometrzawodow.pl/lodzki/prognozy-dla-powiatow/2018)

 

PRIORYTET 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Wnioskodawca powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku zakupił nowe maszyny i narzędzia, bądź wdrożył nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi zmianami.

Nie ma zamkniętej listy dokumentów, na podstawie których powiatowy urząd pracy ma  zdecydować, czy złożony wniosek wpisuje się w priorytet nr 2, dlatego może to być np. kopia dokumentów zakupu, decyzja dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz logicznego   i wiarygodnego uzasadnienia.

Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 2 można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

PRORYTET 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytet nr 3 promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej.

Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze - załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych  (Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 ze zm.)

 

WYSOKOŚĆ  WSPARCIA:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego można sfinansować ze środków KFS, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pracodawca musi pokryć 20% kosztów;
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli pracodawca należy do grupy mikro -przedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

MIKROPRZEDSIĘBIORCA to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości
w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro – zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2168 ze zm.).

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 


Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 12
  • telefonicznie: (044)724-68-64,(044)724-62-82 w. 26, 51
  • e-mail: szkolenia@puptomaszow.pl

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Wniosek o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników/ pracodawcy 2018-02-01 716.53kb wstrzymane przyjmowanie wniosków
Arkusz kalkulacyjny Załącznik 1 do wniosku -Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xlsx 79.97kb) 2018-02-01 79.97kb Plik: Załącznik 1 do wniosku -Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (79.97kb)POBIERZ
Dokument docx Załącznik 2 do wniosku (.docx 27.85kb) 2018-02-01 27.85kb Plik: Załącznik 2 do wniosku.docx (27.85kb)POBIERZ
Dokument docx Załącznik 3 do wniosku (.docx 27.43kb) 2018-02-01 27.43kb Plik: Załącznik 3 do wniosku.docx (27.43kb)POBIERZ
Dokument docx Załącznik 4 do wniosku (.docx 25.92kb) 2018-02-01 25.92kb Plik: Załącznik 4 do wniosku.docx (25.92kb)POBIERZ
Dokument docx Załącznik 5 do wniosku (.docx 24.53kb) 2018-02-01 24.53kb Plik: Załącznik 5 do wniosku.docx (24.53kb)POBIERZ
Dokument docx Załącznik 6 do wniosku (.docx 14.70kb) 2018-02-01 14.70kb Plik: Załącznik 6 do wniosku.docx (14.70kb)POBIERZ
Dokument PDF KODY TERYTORIALNE (.pdf 174.45kb) 2016-10-04 174.45kb Plik: KODY TERYTORIALNE.pdf (174.45kb)POBIERZ
Dokument PDF Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (.pdf 4.51MB) 2018-02-01 4.51MB Plik: Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.pdf (4.51MB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puptomaszow.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/110
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Utworzono: 2012-09-11 09:06:41
Zredagowana przez: Admin (2018-02-01 13:25:55)