E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Rejestracja przez internet
Kreator CV

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych
Nazwa strony Wyświetleń
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 55624
Przyznanie statusu bezrobotnego 8003
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4999
Utrata statusu bezrobotnego 3857
Utrata statusu poszukującego pracy 2439
Rejestracja bezrobotnych 8292
Rejestracja przez Internet 4151
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2460
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5877
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4593
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2035
Rejestracja poszukujących pracy 3664
Rejestracja przez Internet 2351
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1988
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2439
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2200
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3950
Prawa bezrobotnych 2557
Prawa poszukujących pracy 2005
Obowiązki bezrobotnych 2661
Obowiązki poszukujących pracy 1948
Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej 6826
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8358
Pośrednictwo pracy krajowe 2019
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2146
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2173
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5151
Staże 4431
Prace interwencyjne 2430
Roboty publiczne 1989
Prace społecznie użyteczne 2735
Dla osób niepełnosprawnych 7901
Aktywizacja osób do 30. roku życia 3095
Bon stażowy 3618
Bon szkoleniowy 3055
Bon na zasiedlenie 8096
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13554
Wysokość świadczeń pieniężnych 4364
Zasiłek dla bezrobotnych 4682
Ubezpieczenie zdrowotne 2214
Dodatek aktywizacyjny 5828
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16576
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem 2767
Zwrot kosztów przejazdu 2568
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2477
Pożyczka szkoleniowa 2890
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2129
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2647
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5565
Agencje zatrudnienia 3627
Dokumenty do pobrania 19455
Dla pracodawców
Nazwa strony Wyświetleń
Zgłoszenie oferty pracy 43151
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3932
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2989
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3235
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2820
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1953
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1982
Zwolnienia grupowe 1908
Zwolnienia monitorowane 1909
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15958
Pośrednictwo pracy krajowe 2581
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2022
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1966
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9187
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2445
Staże 19580
Prace interwencyjne 8223
Roboty publiczne 2311
Prace społecznie użyteczne 3107
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9226
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2412
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3863
Refundacja kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy osób bezrobotnych do 30 roku życia ( art.150f) 9513
Wysokość świadczeń pieniężnych 3302
Informacje o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 3174
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2035
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1822
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2473
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2078
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2839
Zatrudnianie cudzoziemca spoza UE i EOG na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku 3929
Zezwolenie na pracę sezonową 411
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 792
Dokumenty do pobrania 25720
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 50675
Obszar działania 6320
Telefony kontaktowe 4109
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2767
Programy 3970
Program specjalny pn. „Lokomotywa zmian” 2446
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 5484
Program działań samorządu powiatowego na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie tomaszowskim 2901
Projekty realizowane z Funduszy Europejskich 5851
Projekty realizowane w 2018 roku 1918
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)" 528
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (IV)" 43
Projekty zakończone PO WER 964
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)" 3676
Poddziałanie 1.1.2 - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)" 13036
Projekty zakończone RPO 2534
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (III)" 557
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (II)." 3102
Działanie VIII.1 Projekt "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim (I)." 6501
Zakończone projekty POKL 2022
Informacja POKL 2105
Projekt "suKURS" 2630
Projekt "Nawigator" 2136
Projekt "Nawigator2" 2955
Projekt "Nawigator 3" 2990
Projekt "Nawigator 4" 2930
Projekt "Nawigator 5" 2847
Projekt "Nawigator 6" 2737
Projekt "NAWIGATOR 7" 2943
Zakończone projekty SPORZL 2178
Informacja o SPORZL 2178
Zakończone projekty 2250
Analizy i statystyki 7646
Informacja o bezrobociu w podziale na gminy 1898
2015 rok 2307
2016 rok 2005
2017 rok 1061
2018 rok 54
Sprawozdania z działalności Urzędu 2164
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2430
Barometr zawodów 489
Monitoring podmiotów gospodarczych, którym udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności 1469
Analiza skuteczności efektywności i organizacji szkoleń 1720
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3007
Zadania i kompetencje 3045
Skład PRRP 2595
Porządek posiedzeń 2621
Przydatne linki 2854
Lokalny rynek pracy 3396
Publikacje 2371
Zamówienie publiczne do 30 tys. euro 16530
Zapytanie ofertowe - Kurs przedsiębiorczości 94
Zamówienie publiczne 1197
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 812
Odwiedzin: